Sales content Smeele Communications

Aan welke eisen dient een goede advertentie te voldoen?

gratis e-book aan welke eisen dient een goede advertentie te voldoen

Volg ons nu ook op:

Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave van de Algemene Voorwaarden

 1. Algemene voorwaarden
 2. Overeenkomsten en aanbiedingen
 3. Tarieven/prijzen
 4. Betaling
 5. Levering(stijd)
 6. Herroepingsrecht
 7. Eigendomsvoorbehoud
 8. Aansprakelijkheid
 9. Overmacht
 10. Privacy (zie document Algemene voorwaarden, privacy)
 11. Copyrights (Zie document Algemene voorwaarden, copyrights)
 1. Algemene voorwaarden

Smeele Communications worden nader genoemd als S.

De algemene voorwaarden van Smeele Communications zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen welke door S. zijn aangegaan.

 1. behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van met enige regelmaat te wijzigen of te verfijnen.

De opdrachtgever aanvaardt bij deze de Algemene Voorwaarden van S.

Mochten tussen de Aanvullende Voorwaarden en Algemene Voorwaarden verschillen ontstaan of bestaan, dan gelden in beginsel, die bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven die van de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

Van de Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen en in welke geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Er kan niet afgeweken worden van de bepalingen die in de Algemene Voorwaarden zijn genoemd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht zullen blijven.

Ook al verwijst de opdrachtgever naar zijn algemene voorwaarden, de voorwaarden van S. zijn leidend, tenzij hiermee uitdrukkelijk door S. is ingestemd.

Onder opdrachtgever wordt verstaan iedere bezoeker van de website, dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met S. in een contractuele relatie staat of komt te staan, van welke aard dan ook.

 1. is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever.
 2. Overeenkomsten en aanbiedingen

2.1 Aanbieding van S. zijn vrijblijvend. Offertes, prijsopgaven of aanbiedingen dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan opdrachtgevers tot het doen van een aanbod. S. is hier op geen enkele wijze aan gebonden, tenzij dit schriftelijk is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële opdrachtgever, geldt als een aanbod en leidt slechts tot tot standkoming van een overeenkomst, als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.2. Aanbiedingen vindt plaats onder voorbehoud van de beschikbaarheid van diensten en/of producten. S. heeft het recht in plaats van de te leveren dienst en/of product de overeenkomst te ontbinden.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een opdrachtbevestiging aan de opdrachtgever per email is verzonden naar de contactpersoon van de opdrachtgever.

2.4 Opdrachtgever en S. komen uitdrukkelijk overeen da door gebruik te maken van electronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan.

Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en aanvaarding ervan. De electronische bestanden van S. gelden, voor zover de wet het toestaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.5 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, telefonisch of via email overgedragen, met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. S. garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 1. Tarieven/Prijzen

3.1 Alle prijzen, genoemd in de communicatie met opdrachtgever en genoemd op o.a. de website zijn in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.), en exclusief andere heffingen vanuit overheidswege en exclusief btw. tenzij ander vermeld aan opdrachtgever.

3.2 Opdrachtgevers en of bedrijven in dienst van opdrachtgever die zich buiten Nederland bevinden is of zijn aansprakelijk voor de eventuele verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

3.3 Als er sprake is van een (speciale) aanbieding dan is deze alleen geldig voor de geldigheidsduur genoemd in genoemde aanbieding.

3.4 De opdrachtgever is het bedrag verschuldigd aan S., welke genoemd staat in de bevestiging, conform artikel 2.3 genoemd in deze Algemene Voorwaarden van S. Mogelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de tot standkoming van de overeenkomst door S. worden gecorrigeerd.

3.5 De verzendkosten zijn niet inbegrepen in het door S. gehanteerde tarief. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden specifieke voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en de daarmee verbonden kosten. Deze worden gecommuniceerd aan de opdrachtgever.

 1. Betaling

4.1 De opdrachtgever is in verzuim, als de genoemde betalingstermijn door S. kenbaar gemaakt aan de opdrachtgever is verstreken.

4.2 Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijke worden overeengekomen, tenzij anders schriftelijk met belanghebbende is afgesproken.

4.3 Bij het overschrijden van de opgelegde betalingstermijn, wordt iedere maand dat later wordt betaald 1,5% verschuldigde rente per maand doorberekend aan opdrachtgever. De ingegane maand wordt voor volle maand gerekend.

4.4 Ten laste van de opdrachtgever komen teven alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aarde dan ook, die S. als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.

4.5 In geval van niet-tijdige betaling is S. bevoegd de bijeenkomst met onmiddelijke ingang te ontbinding of (verdere) levering op te schorten tot het moment, waarop de opdrachtgever volledig heeft overgemaakt, inclusief verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen en is bijgeschreven op de bedrijfsbankrekening van S.

 1. Leverings(tijd)

5.1 Opdrachten worden uiteraard zo snel als mogelijk uitgevoerd. De op de website en in digitale aanbiedingen genoemde levertijden gelden slechts als indicatie en nimmer als fatale termijn. Levertijdeninformatie genoemd in emailverkeer en/of website heeft slechts een indicatief karakter.

5.2 (Electronische) documenten, welke wordt bezorgd per post of op enige andere manier, zijn echter voor risico van de opdrachtgever. Bezorging vindt plaats, nadat betaling voor de verleende diensten is ontvangen door S. Eigendom hiervan gaat over naar opdrachtgever bij aflevering, tenzij anders is overeengekomen door S.

S. is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten voor de nalevering worden door S. gedragen.

 1. Herroepingsrecht

Reclameren terzake van gebreken in geleverde dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te gebeuren binnen 14 dagen, mits het geen gevolgen heeft voor vervolgleveringen van diensten en/of producten. Kosten voor het terugzenden van producten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen, verjaren door verloop van 6 maanden na ontvangst door de opdrachtgever.

 1. Eigendomsvoorbehoud

De opdrachtgever mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkoop, doorleveren, dupliceren, vervreemden of anderzins bezwaren.

 1. Aansprakelijkheid

8.1 S. kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel is ontstaan door omstandigheden die op grond van dwingende rechterlijke regels voor haar risico komen. S. is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- en/of omzetderving.

8.2 Indien S., om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot product of dienst, waardoor de schade is veroorzaakt. S. is nimmer gehouden tot schadevergoeding, anders dan zaak- en/of personenschade.

8.3 Omstandigheden, die in ieder geval niet tot risico van S. komen zijn:

werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, (computer)storingen, natuur- en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging, schuld van S., behoudens opzet of grove schuld.

8.4.Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van S. ingevolgde dwingend rechterlijke bepalingen.

 1. Overmacht

9.1 In geval van overmacht is S. niet gehouden haar verplichtingen jegens de opdrachtgever na te komen, respectievelijk wordt de verplichting tot levering opgeschort voor de duur van de overmacht.

9.2. Onder overmacht wordt verstaan: Elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichting, jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfs- en energiestoringen, niet of niet -tijdige levering van toeleveranciers of ander ingeschakelde derden en het ontrbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatie-systemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website.

 1. Privacy (zie document Algemene voorwaarden, privacy)
 1. Copyrights (Zie document Algemene voorwaarden, copyrights)